Aljona Company OÜ

Reisitellimise tingumused

Tellija meelespea


Selleks, et Aljona Company OÜ bussis saab reisijatest ikka ja jälle mõnus seltskond ratastel, anname paar kasulikku vihjet.

MÕELGE, KAS BUSSIS ON PIISAVALT RUUMI

See määrab paljuski bussisõitja enesetunde ja ohutus. On suur vahe, kas Teie seltskond koosneb lastest või astub bussi jäähokikoondis koos varustusega… Seetõttu arvestage tellides, et meie bussidel on erinev istmevahe ning mõistagi mahub väikebussidesse inimesi ja pagasit vähem kui suurtesse turismiklassi sõidukitesse.

ARVESTAGE, ET VAHEPEATUSED PIKENDAVAD SÕIDUAEGA

Kas teate, kui palju ja milliseid jooke on Teie seltskond tarbinud bussi väljasõidu hetkel? Planeerimata vahepeatused võivad näiteks Tartu ja Tallinna vahelist sõitu pikendada tunni võrra, pikematest reisidest rääkimata. See on vaid üks eluline aspekt, mida tuleks reisigraafikut kavandades arvestada. Soovitame mõelda oma reisijate võimalikele soovidele aegsasti!

VÕIB JUHTUDA, ET KLIENDID EI TAHAGI BUSSIST LAHKUDA

Kui valite meie lisateenuste hulgast näiteks mõne põneva filmi, võite olenevalt seltskonnast sattuda olukorda, kus inimesed ei tahagi bussist lahkuda (nt hotelli) ja veedavad seal heameelega veel tunde. Sel juhul aitab näiteks meeldetuletus, et kui soovitakse alustada uuel päeval reisi õigel ajal, tuleb ka bussijuht puhkama lasta õigel ajal. Jätkame suurima heameelega ka järgmisel päeval Teie seltskonna teenindamist!

ARVESTAGE KA BUSSIJUHI KOHUSTUSTEGA

Seadus ütleb, et ohutuse tagamiseks peavad bussijuhid iga nelja ja poole tunnise sõidu jooksul puhkama kokku vähemalt 45 minutit. Lisaks ei tohi järjestikune sõiduaeg ületada üheksat tundi. Kui Teie seltskond soovib sõita Euroopat avastama või kavandate pikemat reisi Eestimaal, siis arvestage reisi planeerides, et te võite vajada kahte bussijuhti. Kogu vajaliku teabe seaduste ja puhkepauside kohta saate loomulikult meie müügikonsultantidelt.

NEED KÜSIMUSED AIATAVAD TEID

Tellimust vormistades on Aljona Company OÜ müügikonsultantil Teile kümme küsimust. Sujuva protsessi huvides on kasulik, kui need aegsasti enda jaoks läbi mõtlete.
• Milline on Teie reisi eesmärk – vastuvõtt, seenelesõit, lastesõit, töötajate transport vm? Millise üritusega on täpsemalt tegu?
• Millal olete sõidu planeerinud – kuupäevad, väljasõidu- ja saabumise aeg?
• Kuhu plaanite sõita?
• Kes on bussis kliendi vastutav esindaja?
• Kui kauaks bussi vajate – etteandmise ja sõiduaeg?
• Kui suur on reisijate arv? Buss peab olema piisavalt ruumikas, et kõigil oleks mugav.
• Milline bussiklass Teie sõiduks sobib? Vaadake bussivariante.
• Kus on sõidu algus- ja lõpp-punkt? Vaja on täpseid aadresse.
• Kas Teil on juba olemas ka sõidukava – programm ja kellaajad, vajalike bussijuhtide arv, täpne marsruut päevade kaupa, planeeritud peatused?
• Kas Teil on olemas sõidu täpne eelarve?


Bussi kasutamise tingimused

BUSSI KASUTAMISE TINGIMUSED

Käesolevaid bussi kasutamise tingimusi (edaspidi Kasutamise Tingimused) kohaldatakse kõigis bussides, mida Aljona Company OÜ reisijaveoteenuse osutamiseks kasutab. Kasutamise Tingimused on Aljona Company OÜ ja reisijaveoteenuse tellija vahel sõlmitava reisijaveolepingu lahutamatuks osaks. Tellija on kohustatud tagama, et reisijad ja vastutav reisija on käesolevate Kasutamise Tingimustega tutvunud ning kohustuvad neid täitma.

1. MÕISTED

1.1. Aljona Company OÜ, registrikood 12031267, asukohaga Lääne 3 – 17, Tartu, 50605.
1.2. „Kinnitatud tellimus” on Aljona Company OÜ poolt võetud kohustus osutada Tellijale reisijaveoteenust Aljona Company OÜ kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnituses näidatud ajal, mahus ja hinnaga.
1.3. „Pool” või „Pooled” on Aljona Company OÜ, Reisija ja/või Tellija vastavalt eraldi või ühiselt.
1.4. „Reisija” on füüsiline isik, keda veetakse sõlmitud reisijaveolepingu alusel.
1.5. „Reisijaveo” all mõistetakse Reisija ja pagasi toimetamist bussiga kinnitatud Tellimuses soovitud kohta kokkulepitud ajal ja marsruudil.
1.6. „Reisijaveoleping” on Tellija ja Aljona Company OÜ vahel sõlmitav kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis leping reisijaveoteenuse osutamiseks, mille osaks on käesolevad Kasutamise Tingimused.
1.7. „Tellija” on isik, kes sõlmib Reisijaveolepingu ning kelle kohustus on tasuda reisijaveoteenuse eest.
1.8. „Vastutav reisija” on Reisija, kes on Tellija esindajaks Reisijaveo ajal. Kui Vastutav reisija ei esita Aljona Company OÜ-le muusisulist volikirja, piirdub Vastutava reisija õigus esindada Tellijat Reisijaveolepingu täitmise küsimustega. Tellija teatab Vastutava reisija nime ja kontaktandmed Aljona Company OÜ -le enne Reisjaveo algust.
1.9. „Tellimus” on Tellija poolt esitatud ja Aljona Company OÜ poolt kehtestatud nõuete kohane soov reisijaveoteenuse tellimiseks Aljona Company OÜ-lt.

2. REISIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. Reisija on kohustatud:
2.1.1. järgima bussi käesolevaid Kasutamise Tingimusi;
2.1.2. aitama kaasa Reisijaveolepingu nõuetekohasele täitmisele;
2.1.3. alluma bussijuhi ja Vastutava reisija korraldustele;
2.1.4. arvestama võimalike takistustega Reisijaveo teostamisel ning varuma aega;
2.1.5. enne sõidu alustamist kinnitama turvavöö, juhul kui bussis on turvavööd;
2.1.6. esitama oma pagasi vedamiseks sellisel kujul, et see ei soodustaks kaotsiminekut ega kahjustumist ning et Aljona Company OÜ-l ei tekiks pagasi hoidmisega pagasiruumis kahju. Kui pagasi hulka kuulub ohtlik asi, peab Reisija teavitama Aljona Company OÜ selle olemasolust ning ohu üldisest laadist enne Reisijaveo algust;
2.1.7. hüvitama tema enda poolt või tema pagasist tulenevalt Aljona Company OÜ-le, Tellijale, teistele Reisijatele või kolmandatele isikutele tekitatud kahju. Reisija ei või oma kohustuste rikkumise korral tugineda oma pagasi puudusele või omadusele kui vastutusest vabastavale asjaolule;
2.1.8. oma pagasi sisu tollis korrektselt deklareerima, vormistama muud riigipiiriületuseks vajalikud dokumendid ja läbi viima muud ametlikud toimingud.
2.2. Reisijal on keelatud:
2.2.1. väljuda liikuvast bussist;
2.2.2. bussis suitsetada (sh bussi WC-s);
2.2.3. bussijuhti sõidu ajal segada;
2.2.4. sõidu ajal püsti seista, v.a püstiseisu kohtade olemasolul;
2.2.5. bussi ja selle sisustuse (sh peakatted) lõhkumine, muul viisil kahjustamine ning kasutamine selleks mitte ettenähtud otstarbel;
2.2.6. vedada aineid või esemeid, mis võivad tekitada kahju teise Reisija pagasile ja/või tervisele ning mis on kantud ohtlike ja/või keelatud veoste nimekirja;
2.2.7. häirida või ohustada teisi Reisijaid või teistele Reisijatel kahju tekitada;
2.2.8. häirida muul viisil reisi toimumist või ohutust.
2.3. Reisija võib loobuda reisijateveoteenuse kasutamisest. Sellisel juhul kannab Reisija kõik loobumisega seotud kahjud ise (nt tagasipöördumiskulud).
2.4. Reisija peab arvestama asjaoluga, et juhul, kui ta ei jõua bussijuhi poolt teatatud ajaks bussi, on bussijuhil (koos Vastutava reisijaga) õigus otsustada, kas jätkata reisi ja jätta Reisija maha või oodata Reisijat. Kui Reisija jääb bussist maha, kannab Reisija kõik bussist mahajäämisega seotud kahjud ise (nt tagasipöördumiskulud).
2.5. Reisijal ei ole õigust nõuda täiendavate peatuste tegemist või marsruudi muutmist. Enne Reisijaveo alustamist kokkuleppimata peatusi tehakse ainult Vastutava reisija ja bussijuhi nõusolekul.

3. BUSSIJUHI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Bussijuhil on õigus keelduda sõidu alustamisest või jätkamisest, juhul kui:
3.1.1. Reisija ei kinnita turvavööd (eeldusel, et bussis on turvavööd);
3.1.2. Reisija segab bussijuhti sõitmisel;
3.1.3. Reisija suitsetab bussis;
3.1.4. Reisija lõhub või muul moel kahjustab bussi;
3.1.5. Reisija rikub muul moel käesolevaid Kasutamise Tingimusi.
3.2. Bussijuhil on õigus keelduda Reisija või tema pagasi vedamisest (nii enne Reisijaveo algust kui ka selle kestel) juhul, kui Reisija ja/või tema pagasi vedamisega kaasneks oht Reisijaveolepingu nõuetekohasele täitmisele või Reisija ja/või tema pagasi vedamine seaks ohtu kaasreisijad või kolmandad isikud (kaasliiklejad) või muutuks suurema ohuallika (bussi) valdamine tavapärasest ohtlikumaks muul viisil.
3.3. Kui Reisija rikub käesolevaid Kasutamise Tingimusi või juhul, kui Reisijal tekib riigi ametivõimudega arusaamatusi kehtetute viisade, reisidokumentide, reisikindlustuste, ebaseadusliku kauba vms tõttu, on bussijuhil õigus jätta Reisija vastavale riigipiirile või lähimasse asustatud kohta või toimida vastavalt ametivõimude seadusjärgsele nõudmisele. Sõidupileti raha või tellimuse maksumust sellisel juhul ei tagastata.
3.4. Eeltoodud p-des 3.2 ja 3.3 nimetatud juhtudel kannab Reisija kõik bussist mahajäämisega seotud kahjud ise (nt tagasipöördumiskulud).
3.5. Kui õigeaegne (lepingujärgne) sihtkohta jõudmine on ohustatud, on Bussijuhil õigus otsustada kiireima ja lühima marsruudi kasuks ning mitte pidada kinni enne Reisijaveo algust kokkulepitud marsruudist.

4. VASTUTAVA REISIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Vastutav reisija kohustub tagama, et Reisijad oleks Reisijaveolepingus märgitud kohas ja ajal (sh et peatuste tegemisel tuleksid Reisijad bussijuhi poolt teatatud ajaks bussi tagasi).
4.2. Vastutaval reisijal on õigus muuta reisi marsruuti arvestades, et tehtavad muudatused võivad põhjustada:
4.2.1. Reisijaveolepingus kokkulepitud kogu kilometraaži pikenemist;
4.2.2. Reisijaveolepingus kokkulepitud kogu ajalise mahu suurenemist;
4.2.3. veotähtaja ületamist ehk sihtkohta hilinemist;
4.2.4. Reisijaveolepingus kokkulepitud Reisijaveo maksumuse suurenemist.
4.3. Vastutaval isikul on Reisijaveo ajal õigus võtta Tellija nimel vastu otsuseid, võtta Tellijale kohustusi, anda Reisijatele täitmiseks kohustuslikke korraldusi, abistada bussijuhti Reisijate korrale kutsumises, koostada Reisijate rikkumiste kohta dokumente, muuta Reisijaveolepingut osas, mis puudutab Reisijaveolepingu mahu muutumist (sh veoaega, sihtpunkti, marsruuti, kilometraaþi). Kui Reisijaveolepingu maht suureneb (nt pikeneb veoaeg või kilometraaþ), on Aljona Company OÜ-l õigus suurendada ühepoolselt Reisijaveo maksumust, arvestades parameetreid, mis muutusid (eelkõige veoaeg ja/või kilometraaž), ning Tellija on kohustatud suurendatud summa tasuma.
4.4. Eelpool nimetamata Reisijaveolepingu tingimuste muutmiseks puudub Vastutaval reisijal õigus ning selliseks Lepingu muutmiseks on vaja Tellija ja Aljona Company OÜ kokkulepet.
4.5. Vastutav reisija on kohustatud bussijuhti viimase vastava soovi korral igati abistama.
4.6. Reisijaveo käigus Vastutava reisija ja bussijuhi poolt Reisijatele antavate korralduste vastuolu puhul peab Reisija täitma bussijuhi korralduse.

5. BUSSI KASUTAMISE AJALISED PIIRANGUD

5.1. Reisija(te)l on õigus kasutada bussi ööpäevas 1 juhiga kuni 10h, mis sisaldab sõiduaega kuni 9h. Kahe juhiga on õigus kasutada bussi ööpäevas kuni 20h, mis sisaldab sõiduaega kuni 18h;
5.2. Bussi kasutamisel tuleb juhinduda/arvestada bussijuhile kehtestatud vaheaegadest ning puhkeajast, mis tulenevad Euroopa Liidu direktiivist 561/2006:
5.2.1. Pärast nelja ja poole tunnist sõiduperioodi peab juht tegema vähemalt 45 minutilise katkematu vaheaja, kui ta ei alusta puhkeperioodi. Nimetatud vaheaja asemel võib olla vähemalt 15 minuti pikkune vaheaeg, millele järgneb vähemalt 30 minuti pikkune vaheaeg, mõlemad on sobitatud sõiduaja suhtes nii, et need toimuksid nelja ja poole tunnise sõiduperioodi jooksul.
5.2.2. Bussijuhi ööpäevane katkematu puhkeperiood peab olema vähemalt 11 tunnine. Seda regulaarset ööpäevast puhkeperioodi võib aga jaotada ka kahte ossa, kusjuures esimene osa peab hõlmama vähemalt kolmetunnist katkematut ajavahemikku ja teine osa vähemalt üheksatunnist katkematut ajavahemikku
5.3. Sõidu kestvust arvutatakse 0,5 tunnilise täpsusega. Aeg alla 0,5 tunni arvestatakse nagu 0,5 tundi ja üle 0,5 tunni nagu 1 tund.

6. VASTUTUS

6.1. Kui õigusaktide sätetega, millest Poolte kokkuleppega ei ole võimalik kõrvale kalduda, ei ole sätestatud teisiti, hüvitab Aljona Company OÜ üksnes Aljona Company OÜ raske hooletuse või tahtluse tagajärjel Tellijale või Reisijale tekitatud kahju ulatuses, milles kahju kannatanud isik on kahju tekkimist tõendanud. Aljona Company OÜ ei vastuta kahju eest, mis tekkis või võib tekkida Tellijal või Reisijal seoses sellega, et buss ei jõudnud õigeaegselt sihtkohta. Aljona Company OÜ ei vastuta Tellijale või Reisijale kuuluvate esemete kahjustumise või kadumise eest, eelkõige käsipagasi kahjustumise või kadumise eest.
6.2. Aljona Company OÜ ei vastuta sõidupiletil märgitud marsruudi, kellaaegade ja/või reisil pakutavate lisateenuste muutumise eest juhul, kui see on tingitud Reisija, Tellija või kolmanda isiku tegevusest.
6.3. Aljona Company OÜ ei hüvita Reisijale või Tellijale reisi maksumust ega muud kahju, kui reis jääb toimumata, katkeb või hilineb Reisija või Tellija poolt ebaõigesti esitatud reisi andmete (nt vale marsruut, kuupäev, kellaaeg vms) või puuduvate dokumentide (nt kindlustus, viisa, muu reisidokument vms) tõttu.
6.4. Aljona Company OÜ ei vastuta muu hulgas:
6.4.1. kui Reisija tekitab kahju teisele Reisijale, Tellijale või kolmandale isikule;
6.4.2. kui Vastutava reisija korralduse tõttu või Reisija tegevuse tõttu takerdub reisijavedu (nt viibib, et oodata hilinenud Reisijat vms);
6.4.3. kui Reisijale, Tellijale või kolmandale isikule tekib kahju seoses Vastutava reisija tegevusega, mh tema antud juhisega bussijuhile;
6.4.4. õigusaktides sätestatud juhtudel.
6.5. Puuduseks reisijaveoteenuse osutamisel ei loeta väheolulisi muutusi teenuse kui terviku seisukohalt, mida Reisijaveo ajakava ja teenuse iseloomu arvestades oleks Reisija või Tellija võinud eeldada.
6.6. Tellija kohustub hüvitama Aljona Company OÜ -le tekitatud kahju (mh kulud, mis kaasnevad bussi taastamise ja/või koristamisega). Muu hulgas on Aljona Company OÜ -l õigus nõuda kahju hüvitamist, kui Aljona Company OÜ buss ei saa Reisija tõttu (mh pärast Reisijaveo algust pikenenud reis või osa sellest, määrdunud või mul viisil kahjustatud buss) alustada õigeaegselt järgmise kliendi tellimuse täitmist.
6.7. Pool ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida võlgnik ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Aljona Company OÜ kohustuste täitmisel loetakse sellisteks asjaoludeks on muu hulgas üleujutus, torm, maavärin vm. loodusõnnetus, tulekahju, streik või tööseisak, sõda või sõjalised operatsioonid, samuti elektri- või telekommunikatsiooni ühenduse katkestus, millest ei ole ette teatatud, takistused riigipiiri ületamisel, liiklusseisakud, liiklusvahendi tehnilised rikked ja muud sarnased asjaolud.
6.8. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teisele Poolele teatama.
6.9. Reisija peab bussijuhti talle tekkinud kahjust teatama bussist lahkumisel. Lisaks peavad Reisija ja Tellija võimaliku pretensiooni Aljona Company OÜ vastu esitama 10 (kümne) päeva jooksul arvates nõude aluseks olevast asjaolust teadasaamisest. Kui Tellija või Reisija ei ole eelkirjeldatud korda (mh tähtaega) järginud, kaotab ta õiguse esitada antud asjaolule tuginedes hiljem Aljona Company OÜ vastu nõudeid.
6.10. Reisijaveoteenusele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kõik teenuse osutamisega seotud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.

7. TEATED

7.1. Poolte vahelised teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui teade on saadetud e-posti või faksi teel, loetakse see kättesaaduks saatmisele järgneval tööpäeval.
7.2. Pool teavitab teist Poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma kontaktandmete muutumisest vähemalt 5 (viis) kalendripäeva enne vastava muutuse toimumist.

Aljona Company OÜ-l on õigus muuta eeltoodud Kasutamise Tingimusi etteteatamata. Kasutamise Tingimused loetakse muudetuks uue teksti avaldamisega Aljona Company OÜ veebilehel www.aljonacompany.com.

Bussi kasutamise tingimused alates 01.02.2013